Tài liệu cuộc họp FYSPRT khu vực

Kế hoạch làm việc / Mục tiêu / Điều lệ

Kế hoạch chiến lược SWWA FYSPRT (2020) Kế hoạch làm việc SWWA FYSPRT (Cập nhật tháng 1 năm 2023)  Điều lệ SW FYSPRT (Sửa đổi 1.19.2021) Đánh giá nhu cầu FYSPRT của SWWA (2022-2024)

Tháng Giêng 2023

Chương trình nghị sự FYSPRT tháng 1 Biên bản FYSPRT tháng 1

tháng 2 năm 2023

tháng 3 năm 2023

tháng 4 năm 2023

tháng 5 năm 2023

tháng 6 năm 2023

tháng 7 năm 2023

tháng 8 năm 2023

tháng 9 năm 2023

tháng 10 năm 2023

tháng 11 năm 2023

tháng 12 năm 2023

Tài liệu bổ sung

Biểu mẫu đệ trình giải pháp và thử thách

viTiếng Việt