Nhiệm vụ của chúng tôi

Nhiệm vụ của 10 Bàn tròn Đối tác Khu vực, Gia đình, Thanh niên và Hệ thống (FYSPRTs) của Tiểu bang Washington là tập hợp tất cả các bên cần thiết lại với nhau để cải tiến liên tục các dịch vụ và hỗ trợ sức khỏe hành vi của trẻ em. Các FYSPRT khu vực cố gắng cung cấp một diễn đàn bình đẳng cho các gia đình, thanh niên, các hệ thống và cộng đồng để tăng cường và duy trì các nguồn lực của cộng đồng nhằm giải quyết hiệu quả các nhu cầu về sức khỏe hành vi cá nhân của trẻ em, thanh niên và gia đình. Các FYSPRT khu vực đóng một vai trò quan trọng trong Cơ cấu Quản lý Sức khỏe Hành vi của Trẻ em, trong việc cung cấp thông tin và giám sát việc hoạch định chính sách, lập kế hoạch chương trình và ra quyết định cấp cao cũng như việc thực hiện Thỏa thuận Hòa giải TR. Bàn tròn về Gia đình, Thanh thiếu niên và Hệ thống của Tiểu bang và Khu vực (FYSPRTs) được phát triển theo Dự án Mở rộng Hệ thống Chăm sóc (SOC) của Tiểu bang Washington như một thành phần chính để đảm bảo sức khỏe hành vi và các hệ thống phục vụ trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình công cộng khác ở Bang Washington được điều phối. Người ta cũng mong đợi rằng các hệ thống sẽ được định hướng bởi gia đình và thanh niên, dựa vào cộng đồng và có năng lực về văn hóa và ngôn ngữ. Xin vui lòng liên hệ Dona Allison nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào và / hoặc khó khăn khi tham dự vì việc đưa đón và / hoặc chăm sóc trẻ em, sẽ có trợ giúp tài chính cho bạn.

Tầm nhìn của chúng tôi

Tầm nhìn của FYSPRT là, thông qua quan hệ đối tác tôn trọng, các gia đình, thanh thiếu niên, các hệ thống và cộng đồng sẽ hợp tác hiệu quả để chủ động gây ảnh hưởng và cung cấp khả năng lãnh đạo để giải quyết những thách thức và rào cản mà hệ thống dịch vụ sức khỏe hành vi cho trẻ em, thanh niên và gia đình ở Bang Washington phải đối mặt. facebook-large twitter-large
painting-about-us Hình ảnh do Janet Bentley-Jones cung cấp FYSPRT trên toàn tiểu bang

viTiếng Việt