Các câu hỏi thường gặp

Hệ thống Chăm sóc là gì?

“Hệ thống Chăm sóc” hay “SOC” là một triết lý bao hàm ý tưởng rằng thanh niên và gia đình có thể và nên có vai trò tích cực trong cách hệ thống phục vụ họ. Điều này bao gồm các dịch vụ dựa vào cộng đồng được cá nhân hóa, dựa trên thế mạnh và trao quyền cho thanh niên và gia đình. Một Hệ thống Chăm sóc giải quyết các nhu cầu của thanh niên thông qua các mối quan hệ đối tác và cộng tác hiệu quả giữa gia đình, thanh niên và hệ thống chéo giữa các cơ quan. Giá trị cốt lõi của Hệ thống Chăm sóc là:

  • Gia đình định hướng và thanh niên hướng dẫn
  • Cộng tác hệ thống chéo
  • Dựa trên cộng đồng
  • Có thẩm quyền về văn hóa và ngôn ngữ

Thỏa thuận Dàn xếp TR v Quigley và Teeter (trước đây là Dreyfus và Porter) là gì?

Thỏa thuận Hòa giải TR v Quigley là một văn bản pháp lý nêu rõ các mục tiêu để phát triển và thực hiện thành công một kế hoạch 5 năm nhằm cung cấp Dịch vụ Tổng hợp với Dịch vụ Chuyên sâu (WISe) và hỗ trợ trên toàn tiểu bang, đồng thời phù hợp với Nguyên tắc Sức khỏe Hành vi Trẻ em của Tiểu bang Washington.


Bao vây với Dịch vụ Chuyên sâu (WISe) là gì?

 

viTiếng Việt