ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

1 ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ
2 ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ
3 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।

ਵਰਤੋ ਪਿਛਲਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਟਨ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

ਲੀਡ ਸੰਪਰਕ:

ਕੇਟੀ ਫਵੇਲਾ
ਫ਼ੋਨ: 360-907-9043
ਈ - ਮੇਲ: Katief@ccsww.org
ਮਿਸ਼ੇਲ ਕਰਨਾਥ
ਫ਼ੋਨ: 360-989-7888
ਈ - ਮੇਲ: ਮਿਸ਼ੇਲ.ਕਰਨਾਥ@ਕਲੇਰਕ.ਵਾ.gov
ਕ੍ਰਿਸਟਿਨ ਪੀਟਰਸਨ
ਫ਼ੋਨ: 360-216-3020
ਈ - ਮੇਲ: ਕ੍ਰਿਸਟਿਨ.ਪਿਟਰਸਨ @ ਬੀਕੋਨਹੈਲਥੋਪੋਸ਼ਨਜ਼.ਕਾੱਮ

ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਤਾ

10116 36th Ave Ct, SW, Suite 304
ਲੇਕਵੁੱਡ, WA 98499